Zamówienia Publiczne

Zapytania Ofertowe 2017/2018

Wykonywanie zadań służb bhp

Pobierz plik

 

Informacja o wynikach naboru na partnera projektu

Powiat Ropczycko-Sędziszowski informuje, że decyzją Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 20.04.2018 r. partnerem projektu składanego w konkursie nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18 w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, został wybrany następujący podmiot: Elektromontaż Rzeszów S.A., 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20.

 

Ogłoszenie otwartego naboru partnera / partnerów
spoza sektora finansów publicznych
w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu
w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18

Powiat Ropczycko-Sędziszowski ogłasza otwarty nabór partnera / partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w konkursie zamkniętym nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18.
Nabór partnera prowadzony jest na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U t.j. z 2017 r. poz. 1460, z późń. zm.).

 Pliki do pobrania:

ogłoszenie

regulamin

załącznik-formularz

 

Zapytanie ofertowe
na 
zakup frezarki z wyposażeniem dodatkowym

informacja i formularz ofertowy

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16-02-2018r.
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach realizacji projektu pn. Zawód z przyszłością”

informacja

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia 09-02-2018r.
„Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach realizacji projektu
pn. „Zawód z przyszłością”

informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie nr 511463-N-2018 z dnia 2018-01-30 r. 
Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego: „Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktycznego w ramach realizacji projektu pn. „Zawód z przyszłością”.

ogłoszenie o zamówieniu – dostawy

 Pliki do pobrania:

SIWIZ

dokumenty

zmiany SIWIZ

zmiany SIWIZ 2

 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia 24.11.2017r.
Przedmiot zamówienia: roboty budowlane/dostawa/usługa *
Adaptacja pomieszczeń warsztatów mechanicznych

W wyżej wymienionym zapytaniu wpłynęły następujące oferty:
1.Nazwa i adres Wykonawcy
„Direct” Adam Toś, Firma Remontowo-Budowlana 36-100 Kolbuszowa, ul. Jana Pawła II 8
Cena brutto zł.: 33475,00 (trzydzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych)
2.Nazwa i adres Wykonawcy
Firma Remontowo Budowlana Paweł Polek, 36-100 Kolbuszowa, Kolbuszowa Górna 470A
Cena brutto zł.:  31480,00 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych)
3.Nazwa i adres Wykonawcy
Elektro-Mar Marta Śledziona, 39-120 Sędziszów Młp, ul. Sienkiewicza 15
Cena brutto zł.: 35670,00 (trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych)

Wybrano ofertę nr 2 – Firma Remontowo Budowlana Paweł Polek, 36-100 Kolbuszowa, Kolbuszowa Górna 470A
Uzasadnienie: oferta ta zawierała najniższą cenę brutto.

Notatka z otwarcia ofert z Zapytania ofertowego z dnia 24 listopada 2017 r.

 

Zapytanie ofertowe
na wykonanie robót budowlanych poniżej 30000 euro
(nazwa rodzaju zamówienia – dostawa/usługa/roboty budowlane)
pn. Adaptacja pomieszczeń warsztatów mechanicznych

Pobierz pliki

Komentarze są wyłączone.