Technik administracji

Wybierz zawód: technik administracji to przygotujemy Cię do pracy w urzędach administracji państwowej i samorządowej!

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej: POBIERZ !

 


     Technik administracji jest to zawód z dużą przyszłością. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej rośnie (i będzie rosło) zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach.

       Realizowana jest w systemie studiów niestacjonarnych cztero-semestralnych. W ramach zajęć zapoznaje się słuchaczy m.in. ze znajomością prawa (w tym prowadzone są warsztaty z zakresu prawa humanitarnego – praw, wolności i obowiązków człowieka i obywatela), gospodarki, techniki biurowej (z wykorzystaniem do pracy komputera), organizacji pracy biurowej, języka obcego, rachunkowości, socjologii i psychologii społecznej.

        Zajęcia mają na celu wykształcenie u słuchaczy organizacji i gromadzenia informacji, dokumentacji oraz prowadzenia wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych. Technik administracji organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi. Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty. Prowadzi korespondencję, redaguje pisma urzędowe, wykorzystuje nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej.

        Absolwent naszej szkoły będzie przygotowany do pracy w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach usługowych. Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

Komentarze są wyłączone.