2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków kształcenia w roku szkolnym 2020/2021

Technikum

Od roku szkolnego 2019/2020 nauka w technikum dla absolwentów gimnazjum trwa 4 lata, natomiast dla absolwentów szkół podstawowych 5 lat.  Technikum przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Absolwenci technikum mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych oraz na studiach wyższych. W technikum realizowane są przedmioty ogólnokształcące ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. W poszczególnych zawodach są to:

  • technik elektryk – matematyka, informatyka
  • technik usług fryzjerskich – język angielski, biologia
  • technik mechanik – fizyka, informatyka
  • technik technologii drewna – matematyka, fizyka
  • technik handlowiec – język angielski, matematyka
  • technik teleinformatyk – matematyka, informatyka
  • technik elektronik – matematyka, informatyka
  • technik przemysłu mody – język angielski, biologia
  • technik logistyk – język angielski, geografia
  • technik reklamy- język angielski, geografia

Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia

Kształcenie w niej będzie realizowane w zakresie jednej kwalifikacji i potrwa 3 lata. Podczas nauki będzie można zdobyć dodatkowe umiejętności na kursach (np. spawalniczych, elektrycznych). Uczniowie odbędą płatną praktykę zawodową w zakładach pracy, które zapewniają absolwentom pierwszeństwo w zatrudnieniu.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu, uczeń uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe I stopnia i wykształcenie zasadnicze.
Następną perspektywą kształcenia jest szkoła branżowa II stopnia, która będzie trwała 2 lata, a jej absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika, otrzyma świadectwa dojrzałości oraz możliwość podjęcia nauki na studiach wyższych.

Komentarze są wyłączone.